تغییرات كتاب علوم زیستی چاپ 91 نسبت به چاپ 90

 

كتاب علوم زیستی چاپ سال 1391،  تغییر كرده است .خلاصه این تغییرات شامل این موارد است :

 

· فصل نگرش علمی : مراحل روش علمی تغییر كلی وشاخه های مهم زیست شناسی تكمیل شده است .

· فصل سلول : همه فصل حذف شده است به جز موضوع  میتوز وسرطان :میتوز به فصل تولید مثل ووراثت قبل از تقسیم میوز و سرطان به فصل 7 جدید با عنوان سلامتی وبیماری منتقل شده وپرسش وتحقیق ص 18و19 حذف شده است.

· فصل تغذیه : تغییر كلی كرده است  :موضوعاتی مثل فیبر گیاهی ؛چربی خوب وبد (بیشتر بدانید ) ؛فعالیت سیب یا چیپس؛تغذیه سالم؛وزن مناسب به آن اضافه شده است .

· فصل بوم شناسی :  ازكتاب چاپ  90 :شكل باكتری ها وقارچ ها عامل پوسیدگی اند ؛تهیه كود گیاهی تا اهمیت پوسیدگی؛ نگهداری غذا ؛ از فعالیت ها ی ص 71و72 ،شماره5  ؛روش های سترون كردن شیر؛ص 82پاراگراف دوم از در هر اكوسیستم تا آخر پاراگراف؛ص 84 ازفعالیت ها شماره 1؛

ص 93پرسش وتحقیق 7و1؛ حذف شده است.

موضوع هیدروژن منبع انرژی (بیشتر بدانید )به فصل بوم شناسی، اضافه شده است.

· نام فصل میكروب ها و... به بیماری وسلامتی تغییر ودراین فصل  موضوع اعتیاد وسلامتی اضافه شده است وپیوست ایدز در انتهای این فصل قرار گرفته است .

· در فصل های دیگر تغییرچندانی وجود ندارد.

گروه زیست شناسی

دفتربرنامه ریزی وتالیف

 

تغییرات كتاب های زیست شناسی و آزمایشگاه 1و2 و زیست پیش دانشگاهی در سال 91

برای دریافت فایل تغییرات كلیك كنید.
برای مشاهده pdf كتاب های درسی در ابتدا فایل زیر (راهنمای نصب كلید...)را دانلود و به دقت مطالعه نمایید. در غیر این صورت قادر به مشاهده pdf ها نخواهید بود.