تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - اشتباهات كتاب های زیست شناسی

                                 به نقل از گروه زیست شناسی دفتر تألیف : 


 سطر سوم صفحه 94 کتاب زیست پیش دانشگاهی چاپ 91 که 2pq= _ 0/4953  است . علامت منفی عدد 4953 اشتباه است و در اینجا همان طور كه در چاپ 90 دیده اید 2pq= 0/4953  است .درشكل 8-4 ،درخت تبار زایشی، ص 81 كتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی چاپ 91،شاخه مربوط به مرغ كوتاه شده كه درست نیست .شاخه مربوط به مرغ همان طور كه در شكل چاپ 90 و قبل از آن وجود دارد از شاخه مربوط به موش بلند تر است . به نظر می رسد هنگام چاپ كتاب از فایل های قدیمی استفاده شده زیرا گروه زیست شناسی در این شكل  تغییری ایجاد نكرده است.

تصویر درست شكل زیر است:

در شكل 1-2 كتاب علوم زیستی چاپ 91 جهت پیكان از آزمون فرضیه به سمت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری درست است .