تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - مطالب تکمیلی کتاب های زیست شناسی

برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد میکروسکوپ
 اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد آنزیم ها اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد لیپید ها  اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد تخمیر اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد تنفس سلولی  اینجا کلیک نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد جلبک ها  اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد پروتئین ها  اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد فلفل  اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد بافت های گیاهی  اینجا کلیک نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد انواع حرکت سلولی  اینجا کلیک نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد ساختمان سلول های یوکاریوت   اینجا کلیک  نمایید  .
برای دریافت مطالب تکمیلی در مورد گلسنگ ها   اینجا کلیک نمایید .


 برای مشاهده انیمیشن های مربوط به :
 هسته –
 عمل آنزیم ،  بر روی آن کلیک نمایید .