بودجه بندی زیست و آزمایشگاه "۱"

مهر

مولكول های زیستی –لیپید ها- آنز یم ها – ATP-سفری به درون سلول –كار با میكروسكوپ-اندازه ی سلولها – سلول های پروكاریوت- سلولهای یوكاریوت و اندامكهای آن تا كلروپلاست

آبان

كلروپلاست – میتو كندری –روش های انتقال مواد به درون سلول- سازمان بندی سلولها-بافت های جانوری- بافت های گیاهی

آذر

تغذیه وگوارش –گوارش در جانداران مختلف – دستگاه گوارش انسان

دی

دستگاه گوارش علف خواران-دوره و رفع اشكال –برگزاری ا متحان دی ماه

بهمن

تبادل گازها –تنفس در جانداران مختلف – تنفس در انسان- گردش مواد –دستگاه گردش خون در جانوران مختلف – دستگاه گردش خون در انسان – بافت گرهی – كار قلب

اسفند

گردش خون در رگها – خون (گلبول های قرمز – سفید- پلاكت ها)-ایمنی و آلرژی-دستگاه لنفی – انتقال مواد در گیاهان

فروردین

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید –دستگاه دفع در انسان – تشكیل ادرار- تنظیم اسیدوباز – تخلیه ادرار – دفع در گیاهان

اردیبهشت

حركت- حركت در جانوران مختلف – حركت در انسان – ساختار ماهیچه – بافت استخوانی – مفصل – رباط – حركت در گیاهان و انواع آن

 

بودجه بندی زیست و آزمایشگاه "2"

مهر

تنظیم و هماهنگی-ایمنی بدن-مكانیسم های دفاع-اختلال در دستگاه ایمنی-دستگاه عصبی-ساختار و كار نورونها- ساختار و كار دستگاه عصبی (تا پایان دستگاه عصبی مر كزی)

آبان

دستگاه عصبی محیطی-حواس-اندام های حس –(پوست-چشم-گوش-زبان-بینی)-پردازش اطلاعات حسی-هورمو ن ها و دستگاه درون ریز-هورمون ها در اندامها و بافتهای خاصی ساخته می شوند-هورمون ها چگونه كار می كنند؟

آذر

غده های درون ریز اصلی بدن-وراثت-تولید مثل و رشد و نمو-ماده ژنتیك-در جستجوی ماده ژنتیك-ساختار شیمیایی نوكلئیك اسیدها-كروموزوم   ها و میتوز-كروموزومها-چرخه سلول

دی

میتوز و سیتو كینز-دوره و رفع اشكال – برگزاری امتحان دی ماه

بهمن

میوز و تولید مثل جنسی-ژنتیك و خاستگاه آن-پژوهش های مندل-نظریه های مندل-احتمال و وراثت- رابطه غالب و مغلوبی مربوط به همه الل ها نیست

اسفند

بیماری های وراثتی ا نسان-تولید مثل گیاهان-گیاهان از تغییر جلبكهای سبز پر سلولی به وجود آمد ه اند-تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه-تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار-تولید مثل غیر جنسی

فروردین

رشد و نمو در گیاهان – جوانه زنی- روش های جدید بهسازی گیاهان-تنظیم رشد و نمو گیاهان

اردیبهشت

تولید مثل و رشد و نمو جانوران – روش های تولید مثل جنسی در جانوران – تولید مثل انسان – نمو – دوره و رفع اشكال

بودجه بندی زیست پیش دانشگاهی

بودجه بندی زیست شناسی 1و2 پیش دانشگاهی

مهر

گوناگونی و تغییر رمزهای زندگی-پروتئین سازی – تنظیم بیان ژن- تكنولوژی زیستی-مهندسی ژنتیك

آبان

گوناگونی و تحول جانوران-پیدایش و گسترش زندگی- سرآغاز زندگی- تكوین جانداران  پ یچیده تر – گسترش حیات به خشكی ها – تغییر و تحول گونه ها – شواهد تغییر گونه ها

آذر

مثال هایی از تغییر كونه ها – ژنتیك جمعیت – تعادل در جمعیت ها- چگونه انتخاب طبیعی جمعیت ها را د گرگون می كند – استمرار گوناگونی در جمعیت ها – گونه زایی

دی و بهمن

دوره و رفع اشكال- برگزاری امتحان دی ماه –

پویایی جمعیت ها و جوامع زیستی – ویژگی های جمعیت ها – الگو های رشد جمعیت ها – روابط میان جان داران – رقابت – رمتار شناسی – رفتار و انواع آن – تكامل رفتار – رفتارهای جانوران – ارتباط جانوران با یكدیگر

اسفند

گوناكونی مسیرهای زندگی-شارش انرژی- در جانداران – انرژی و جان وران – فتو سنتز – تنفس سلولی – ویروس ها و باكتری ها – ویروس ها – باكتری ها

فروردین و اردیبهشت

آغازیان – ویژگی های آغازیان – گوناگونی آغازیان – آغازیان و سلامتی – قارچها – ویژگی های قارچ ها – گوناگونی قارچ ها – همزیستی قارچ ها

 نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی ناحیه 2 شیراز