تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - مهارت های آزمایشگاهی


برای مشاهده کار با میکروسکوپ اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده تشریح چشم گاو اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده تشریح مغز گوسفند اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده تشریح کبوتر اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده تشریح ماهی اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده استخراج DNA اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده تولید مثل کاج اینجا کلیک نمایید.آزمایشگاه زیست شناسی            مقطع گیری بافتهای گیاهی   تشریح و کالبدشکافی قورباغه


تشریح کرم خاکی 


مشاهده بافت های گیاهی : 


بافت های گیاهی      بافت های گیاهی    بافت های گیاهی    بافت های گیاهی  

  بافت های گیاهی    بافت های گیاهیبافت های گیاهیبافت های گیاهی

                 


               
      برش عرضی ساقه عشقه   مقطع عرضی نعناع      
ریشه               برش عرضی ساقه نعناع
آونداپیدرماپیدرم
اپیدرم

نایت اسکین