تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - عوامل موثر در اتصال ریبوزوم ها به شبکه آندوپلاسمی

عوامل موثر در اتصال ریبوزوم ها به شبکه آندوپلاسمی

سه شنبه 24 تیر 1393 05:44 بعد از ظهر

نویسنده : گروه زیست شناسی شهر تهران

الف: وجود گلیکوپروتئین خاصی به نام ریبوفورینI وII 

 این گلیکوپروتیئن به عنوان گیرنده ریبوزوم در غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد.

 ریبوفورین علاوه بر اتصال به زیر واحد بزرگ ریبوزوم نقش آنزیمی نیز دارد. ریبوفورین در عرض غشای شبکه آندوپلاسمی قرار دارد که سمت سیتوزولی آن جایگاه اتصال زیر واحد بزرگ ریبوزوم است و سمت لومنی آن فعالیت آنزیمی دارد.

ب: وجود پیوندهای الکتروستاتیک بین زیر واحد بزرگ ریبوزوم با غشای RER 

بارهای مثبت پروتئین های موجود در غشا شبکه آندوپلاسمی با بارهای منفی گروه های فسفات موجود در rRNAهای زیر واحد بزرگ ریبوزوم پیوند الکتروستاتیکی برقرار می‌کنند. محلول های غلیظ نمکی این نیروها را خنثی و موجب جدا شدن ریبوزوم ها از RER می‌شود.

ج: زنجیره‌های پپتیدی در حال تشکیل بوسیله ریبوزوم ها

این مهمترین عامل اتصال ریبوزوم به شبکه آندوپلاسمی است. زنجیره پلی پپتید در حال تشکیل بوسیله ریبوزوم با واسطه پپتید نشانه، از جایگاه ویژه‌ای به فضای درونی یا لومن شبکه آندوپلاسمی نفوذ می‌کند و موجب برقراری اتصال ریبوزوم با غشای شبکه آندوپلاسمی می‌شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 تیر 1393 05:47 بعد از ظهر