تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - اصلاح های كتاب زیست شناسی و ازمایشگاه 2 در سال 94-95

اصلاح های كتاب زیست شناسی و ازمایشگاه 2 در سال 94-95

یکشنبه 3 خرداد 1394 07:40 بعد از ظهر

نویسنده : گروه زیست شناسی شهر تهران
اصلاح های كتاب زیست شناسی و ازمایشگاه 2 در سال 94 -95

اصلاح های كتاب زیست شناسی و ازمایشگاه 2 در سال 94 و 95

ص34 : در منحنی تغییر پتانسیل غشا زمان ها به 1،2،3،4،5،6 تبدیل شده است .

ص 63 : در شكل قرینه به قرنیه تبدیل شده است .

ص 67 :  در شكل كلمه اتریكول وساكول برداشته شده است .

ص  70 : لب بویایی به پیاز بویایی

ص 91 : شكل اپیگلوت  قسمت خاكستری رنگ وسط است

ص 133 : سمت چپ در سیتوكینز دوتا از سانتریول ها حذف شد .

ص 136:  در شكل كروموزوم تیره حرف D به d

ص 144 : قسمت ج شكل : جدانشدن كروماتید ها درست است .

ص 148 : در شكل كروموزوم تیره ( پایین ترین )حرف D به d

ص 157 : زیر عنوان فرضیه های مندل : چهار فرضیه به 3 فرضیه

ص 162 : شكل های سمت راست : زیر شكل ها به ترتیب از راست : yRبه جای YR  و   Yrبه جای yr

ص 160: از بالا  ی صفحه تا عنوان  قوانین مندل حذف است

ص 160 : از پایین خط 4 : كلمه جفت حذف است .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 خرداد 1394 07:47 بعد از ظهر