تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - اصلاح کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی

اصلاح کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی

دوشنبه 18 خرداد 1394 09:51 قبل از ظهر

نویسنده : گروه زیست شناسی شهر تهران
اصلاح کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی 
ص 10   اصلاح شكل
ص 14   اصلاح شكل
ص 16   از خط پنجم و ششم جمله: در حین این جابه‌جایی، tRNA موجود در جایگاه P ، ریبوزم را ترك می‌كند.   حذف شد
ص 18   RNA به mRNAدر پاراگراف دوم خط اول
ص 24   شكل بخش اتصال عوامل رونویسی و RNA پلی‌مراز كپی شد و به شكل اول منتقل شد.
ص 30   EcoR1    خط آخر در زیر نویس اضافه شد :
Ecoli Restriction Enzyme one
ص 33     دربیشتر بدانید  الكتروفورز اضافه شود.
ص 74   از آخر خط سوم: كه در سال 1886 ارائه شده بود، حذف شد.
ص 81    شكل با شكل سال 90 تعویض شود.
ص 83    تصویر مرغ خانگی به جای خروس
ص 96    از آخر ، ابتدای خط پنجم : اگرچه اضافه شده
ص 115   شكل از تصویر چاپ 90 استفاده شد.
ص 129   خط آخر و سوم از آخر : ذاتی و افزایش ذاتی حذف شده
ص 143 پاراگراف اول به ص 144 منتقل شود.
خط اول همان پاراگراف رابطة صیادی به همزیستی بدل شود.
ص 146   كنام به نقش ، زیستگاه و تعامل‌هایی كه موجود زنده در یك اكوسیستم دارد، كُنام می‌گویند.
به جای پاراگراف دوم خط ماقبل آخر از نقش هر جاندار را تا   آخر پاراگراف  كه حذف شد ، آمده است.
ص 185   خط دوم با لای شكل بار گردش متوالی حذف شود.
ص 187   پاراگراف دوم خط سوم از آن یك حذف شود.می‌شود به می‌كنند بدل شده است.
ص 189   خط چهارم از شب ....    تا آخر جمله تعویض با: این گیاهان در شب دی‌اكسیدكربن را به صورت اسیدهای آلی تثبیت و سپس در واكوئول ذخیره می‌كنند.
ص 200   ابتدای پاراگراف دوم: بعد از گلیكولیز   حذف شد
از انتهای خط چهارم همان پاراگراف، نبود اكسیژن به تخمیر تبدیل شود.
ص 206   زیرنویس شكل بعضی ویروس‌ها پوشش هم دارند، حذف شده است.
ص 207   پاراگراف دوم خط سوم: و كروی به نظر می‌رسد، حذف شد.
ص 220 زیر عنوان توكسین های باكتریایی ،خط سوم : گرم مثبت است .حذف شد .
خط پنجم : از دیگر باكتری ها ...تا آخر پاراگراف حذف شددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 خرداد 1394 09:52 قبل از ظهر